Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden DB Performance Coaching

Definities

Algemene voorwaarden: De onderhavige algemene voorwaarden.

DB Performance Coaching: Donny Bastemeijer h.o.d.n.v. DB Performance Coaching ingeschreven in het handelsregister onder dossiernummer 69066019, verzorgt onder andere personal training en coaching.

Deelnemer: De persoon of personen die gebruik maken van de diensten en activiteiten van DB Performance Coaching. Een deelnemer kan ook een onderneming zijn.

Overeenkomst: De door DB Performance Coaching met de deelnemer gesloten overeenkomst inzake de dienstverlening.

Product/Programma: Het trainingsprogramma (trainingen en activiteiten) waaraan de deelnemer deelneemt op het gebied van voeding, leefstijl en vitaliteit in de vorm van personal coaching en/of groepstraining persoonlijk afgestemd met elke deelnemer. Voor de mogelijke diensten waaruit het programma opgebouwd kan worden, wordt ook verwezen naar de website.

Artikel 1 - Toepasselijkheid

1.1 De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, activiteiten, offertes en overeenkomsten tussen DB Performance Coaching en de deelnemer.

1.2 De algemene voorwaarden worden bij aangaan en wijzigen van de overeenkomst aan de deelnemer ter beschikking gesteld en zijn daarnaast openlijk te vinden op de website (www.dbperformancecoaching.nl).

1.3 De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten met DB Performance Coaching voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken.

1.4 DB Performance Coaching behoudt zich het recht voor deze algemene voorwaarden tussentijds te wijzigen. In dat geval wordt een afschrift van de gewijzigde voorwaarden aan de deelnemer ter beschikking gesteld. Indien de deelnemer de diensten van DB Performance Coaching vervolgens afneemt gelden de gewijzigde algemene voorwaarden ook voor de bestaande overeenkomst tussen deelnemer en DB Performance Coaching. Wijzingen worden schriftelijk bekend gemaakt en treden in werking 14 dagen na deze bekendmaking of op een later tijdstip zoals vermeld in de bekendmaking.

1.5 Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze schriftelijk (waaronder tevens per email wordt verstaan) zijn overeengekomen.

1.6 Indien van bepaalde, bij deze algemene voorwaarden opgenomen onderwerpen, afwijkende afspraken zijn gemaakt, blijven deze algemene voorwaarden voor wat betreft de overige voorwaarden op de overeenkomst van kracht.

Artikel 2 – De overeenkomst

2.1 De overeenkomst komt tot stand op het moment dat de door de deelnemer ingevuld intakeformulier door DB Performance Coaching retour is ontvangen, waarbij alle relevante persoons- en adresgegevens verstrekt worden en waarbij de deelnemer zich akkoord verklaart met de inhoud van de algemene voorwaarden.

2.2 Indien de overeenkomst mondeling tot stand wordt gekomen dan wel indien het intakeformulier niet getekend retour is ontvangen wordt de overeenkomst geacht te zijn tot stand gekomen onder toepassing van deze algemene voorwaarden op het moment dat DB performance Coaching op verzoek van de deelnemer met het leveren van het gewenste programma start.

2.3 Het staat DB Performance Coaching vrij te bewijzen dat de overeenkomst op een andere wijze tot stand is gekomen dan genoemd in artikel 2.1

2.4 Met het sluiten van de overeenkomst verklaart de deelnemer dat hij/zij gezond is en fysiek in staat de diensten van DB Performance Coaching af te nemen. Het deelnemen aan de training geschiedt voor de deelnemer geheel op eigen risico. De deelnemer dient zich er zelf van te vergewissen of deelname aan het product/programma medisch verantwoord is. Bij twijfel over zijn/haar gezondheid is het de verantwoordelijkheid van de deelnemer om zich daarover zelf tijdig te laten adviseren door een deskundige.

2.5 Het intakeformulier dient volledig en naar waarheid te worden ingevuld door de deelnemer. Indien gegevens die van invloed kunnen zijn op de invulling van de trainingen tussentijds wijzigen zal de deelnemer DB Performance Coaching onverwijld hierover informeren.

Artikel 3 – Aansprakelijkheid

1. DB Performance Coaching is niet gehouden tot het vergoeden van enige schade die een direct of indirect gevolg is van:

a. Een gebeurtenis die buiten de macht van DB Performance Coaching ligt en niet aan haar toedoen of laten kan worden toegeschreven, bijvoorbeeld in geval van een overmacht situatie door o.a.(maar niet beperkt tot) gevolgen van virusinfecties, ziekte van de trainer, weersinvloeden, stroomstoring, overheidsmaatregelen etc.

b. Enige daad of nalatigheid van een deelnemer, zoals, maar niet beperkt tot, het niet hebben van een toereikende gezondheid of conditie, overschatting van eigen vermogens en het negeren van instructies.

c. Door de deelnemer onjuiste of onvolledig versterkte gegevens.

d. Schade of blessures, verwondingen etc. bij de deelnemer voor zover deze schades het gevolg zijn van een normale trainingsinstructies en geen overmatige belasting op indicatie van DB Performance Coaching. De deelnemer dient te allen tijde zorg te dragen voor fysieke en mentale gezondheid alvorens aan de training te beginnen.

Artikel 4 – Aanbiedingen of offertes

4.1 De door DB Performance Coaching gemaakte aanbiedingen en/of offertes zijn vrijblijvend. Zij zijn geldig gedurende 30 dagen na uitreiking, tenzij anders vermeld. DB Performance Coaching is slechts aan de aanbiedingen of offertes gebonden indien de aanvaarding hiervan door de deelnemer schriftelijk binnen 30 dagen worden bevestigd, tenzij anders aangegeven.

4.2 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief BTW, andere heffingen en te maken kosten, tenzij anders aangegeven. Bedragen zijn standaard in euro’s genoteerd.

4.3 Gemaakte aanbiedingen en offertes gelden niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

4.4 Indien deze algemene voorwaarden en de overeenkomst tegenstrijdigheden bevatten, gelden de in de overeenkomst opgenomen voorwaarden.

4.5 Offertes van DB Performance Coaching zijn gebaseerd op de informatie die door de deelnemer is verstrekt. De deelnemer staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten daarbij alle essentiële informatie voor de opzet en uitvoering van de overeenkomst heeft verstrekt. DB Performance Coaching zal de door hem te verrichten adviesdiensten naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.

Artikel 5 – Programma

5.1 DB Performance Coaching houdt een register bij waarin de namen en adressen van alle deelnemers zijn opgenomen. Dit register wordt in overeenstemming met de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vertrouwelijk behandeld en uitsluitend gebruikt om de dienstverlening te kunnen verrichten.

5.2 Een programma is persoonlijk en niet overdraagbaar.

5.3 Een programma geeft recht op deelname aan trainingen/ activiteiten binnen de overeengekomen periode en voor het overeengekomen aantal trainingen.

5.4 Het programma kan op elk gewenst moment ingaan. Partijen komen overeen hoeveel trainingen er in een bepaalde periode zullen plaatsvinden. Wanneer er een programma met een duidelijke start- en einddatum is overeengekomen is de overeenkomst niet tussentijds op te zeggen. Na afloop van een programma eindigt in dat geval de overeenkomst automatisch.

Artikel 6 – Trainingen en activiteiten

6.1 Trainingen vinden plaats op trainingstijden vastgesteld door DB Performance Coaching in samenspraak met de deelnemer.

6.2 Deelnemers dienen zich te houden aan de veiligheidsvoorschriften en dienen aanwijzingen van trainers op te volgen.

6.3 Deelnemers dienen zich te houden aan de huisregels en algemeen aanvaarde gedragsregels in Nederland.

6.4 Een deelnemer kan verschillende soorten programma’s volgen een overzicht van diensten is te vinden op de website. Vervolgens wordt er naar wens van de deelnemer een programma samengesteld.

6.5 Trainingen vinden plaats aan de Kerkstraat 106 A, 3262 PH te Oud-Beijerland. Tenzij anders wordt overeengekomen.

6.6 De deelnemer dient eventuele gezondheidsklachten voor aanvang van de training of activiteit te melden bij DB Performance Coaching.

6.7 De deelnemer verklaart gezond te zijn en fysiek in staat om de training te volgen en de instructies van de DB Performance Coaching op te volgen.

6.8 De deelnemer dient de training te staken bij pijn, ziekte en/of aandoening waarvan de deelnemer redelijkerwijs behoort te begrijpen dat voorzetting hiervan schadelijk kan zijn voor de gezondheid. De deelnemer is zich er van bewust dat door het volgen van de training blessures en/of andere complicaties kunnen optreden zonder dat er sprake is van een toerekenbare tekortkoming van DB Performance Coaching.

Artikel 7 – Facturatie en Betalingen

7.1 Betaling van het door de deelnemer aan DB Performance Coaching verschuldigde dient door de deelnemer te geschieden binnen de vastgestelde betalingstermijn vermeld op de factuur, tenzij anders afgesproken.

7.2 Indien de factuur niet tijdig betaald is ontvangt de deelnemer een herinnering. Wordt deze vervolgens niet binnen de daarvoor gestelde termijn betaald, kan DB Performance Coaching wettelijke rente en incassokosten vorderen (conform BIK-staffel) alsmede heeft DB Performance Coaching het recht om de overeenkomst op te schorten tot dat het openstaande bedrag in zijn volledigheid door DB Performance Coaching is ontvangen

7.3 DB Performance Coaching heeft het recht prijzen eenzijdig te verhogen. Prijsverhogingen hebben geen effect op een reeds afgesloten overeenkomst met een duidelijke start- en einddatum, waarbij voorafgaand aan de dienstverlening betaald is. Bij programma’s waarbij opzegging van de overeenkomst op ieder moment mogelijk is en maandelijkse betaling plaatsvindt heeft de prijsverhoging invloed op de factuur die daarop volgt.

7.4 DB Performance Coaching is gerechtigd om haar werkzaamheden op te schorten tot dat de deelnemer zijn/haar verplichtingen geheel heeft voldaan.

Artikel 8 - Opschorting en Beëindiging

8.1 DB Performance Coaching is te allen tijde gerechtigd de uitvoering van de overeenkomst op te schorten dan wel te harer keuze, de overeenkomst te beëindigen, indien de deelnemer niet aan zijn verplichtingen jegens DB Performance Coaching zal voldoen.

Artikel 9 - Afmeldingen en annulering

9.1 Afmelding van een training kan door de deelnemer kosteloos geschieden tot 24 uur voorafgaand aan de training. Bij niet, of niet tijdig afmelden door de deelnemer komt de desbetreffende training te vervallen en worden de kosten van de training in rekening gebracht.

9.2 Een door de deelnemer tijdig afgezegde training kan worden ingehaald op een nader met de deelnemer in te plannen datum en tijdstip op basis van beschikbaarheid van DB Performance Coaching.

Artikel 10 – Opzegging en beëindiging

10.1 Wanneer er een programma met een duidelijke start- en einddatum is overeengekomen is de overeenkomst niet tussentijds op te zeggen. Na afloop van een programma eindigt de overeenkomst automatisch.

10.2 Wanneer door de deelnemer een programma wordt gekozen waarbij betaling maandelijks plaatsvindt is er sprake van 1 maand opzegtermijn. De opzegtermijn gaat in vanaf de 1 e van de volgende maand.